Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

 


'Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Μέγας Βασίλειος, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Οι ευχές τους να στηρίζουν και να φωτίζουν όλο το μαθητόκοσμο και τους εκπαιδευτικούς!

Λόγοι του Χρυσορρήμονος Πατρός
Για την προσευχή

«Παντός αγαθού κεφάλαιόν έστιν η προσευχή και σωτηρίας και ζωής αιωνίου πρόξενος»
«Αμήχανον ανευ προσευχής αρετη συζήν και μετά ταυτης πορευεσθαι βίον. Νευρα γαρ της ψυχής αι προσευχαί»

Για την Γραφή
«Εΰδιος λιμήν των Γραφών η ανάγνωσις, λιμήν ακύμαντος και τείχος αρραγές, και πύργος άσειστος, και δόξα αναφαίρετος, και όπλον άτρωτος, και ευθυμία αμάραντος, και ηδονή διηνεκής»
Μη τοίνυν απλώς παρατρέχωμεν τα ένα ταις θείαις Γραφαίς κείμενα, μηδέ εξ απιπολής τοις λεγομένοις προσέχωμεν,αλλ’ εις το βάθος εαυτούς καθέντες και τον έναποκείμενον πλούτον καταμαθόντες δοξάσωμεν τον Κύριον»

Για την αγάπη
«Η προς τον Θεό αγάπη ανευ της προς τον πλησίον, ου δύναται υπάρχει.
«Ουδέν ελεημοσύνης ίσον. Βασιλίς όντως εστίν ομοίους ανθρώπους ποιούσα Θεώ»
«Ουδέν γαρ ημάς ίσους Θεώ, ποιεί ,ως το ευεργετείν»
«Τούτο εστιν ω εξιδούσθαι δυνάμεθα τω Θεώ, τω ελεείν και οικτείρειν»
«Ουδέν ουτως παροξύνει το Θεόν,ως το ανελεήμονα είναι»
«Πολλά μεν έστι τα χαρακτηρίζοντα τον χριστιανισμόν. Μάλλον δε πάντων και κρείτον απάντων, η προς αλλήλους αγάπη.»

Για την Εκκλησία
«…Μη απέχου της Εκκλησίας,ουδέν Εκκλησίας ισχυρότερον, της πέτρας ισχυροτέρα έστι, του ουρανού υψηλοτέρα εστί, της γης πλατυτέραν εστίν…»
«Το θυσιαστήριον (Εκκλησία) ουράνιος έστι Τράπεζα, τα από γης δεχόμενα και εν ουρανώ παραπέμπον, τα από ουρανού δεχόμενα και τη γη χορηγούν…»
«…Διο καθάπερ λιμένας εν πελάγει, ούτω τας Εκκλησίας εν τοις πόλεσιν έπηξεν ο θεός, ίνα από της ζάλης των βιωτικών ενταύθα καταφεύγοντες, γαλήνης μεγίστης απολάβωμεν.Ουδέν γαρ έστιν ενταύθα δείσθαι τρικυμίαν, ου ληστών επιδρομαί, ου κακούργων έφοδον, ού πνευμάτων βία, ου θηρών επιβουλαί9, λιμήν γαρ εστίν απάντων τούτων απηλλαγμένος. Λιμήν εστίν ψυχών πνευματικός …»

Η αξία των ιερέων


«Καίτοι κατοικούν εδώ εις την γην, επετράπησαν να διοικούν τα εν ουρανοις και έλαβον εξουσίαν, την οποίαν ο Θεός ούτε εις αγγέλους, ούτε εις αρχαγγέλους έδωκε. Διότι δεν είπε εις εκείνους « όσα αν δήσητε επί της γης, έσται δεδεμένα εν τω ουρανώ, και όσα αν λύσητε επί της γης,έσται λελυμάν εν τω ουρανώ». Όσα οι ιερείς εδώ απί της γης ενεργούν (δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως) ταύτα ο Θεός από τον ουρανόν επικυρώνει και ο Δεσπότης επιβεβαιώνει την απόφασιν των δούλων του ιερέων…»

Σχόλια:
Άληθινή Σοφία, κεκρυμμένη εμμελώς από τα αδηφάγα media, αδελφή μου.
Θερμότατα Συγχαρητήρια, και εις πλείονα Ιστολόγια πρόοδο να έχεις πάντοτε...!!!!!!!
 
Ευχαριστώ καλέ μου φίλε
 

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Εγγραφή σε Αναρτήσεις [Atom]